Ambulance

District Hospital (0120) 2730038
BR Jan Sewa Society (0120) 2713485
Ramlila Samiti Kavi Nagar (0120) 2720021
Prabhu Kripa Sewa Santhan (0120) 2731505
Ambulance Noida Authority (0120) 2546546